Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Jak wygląda wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie ?

W każdej sprawie rozwodowej, gdy strony mają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek orzec o ponoszeniu kosztów ich utrzymania (alimenty), a także o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, utrzymywaniu kontaktów i miejscu zamieszkania (pieczy).

Zgodnie z przepisami małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie w kwestii zasad wykonywania tej władzy i utrzymywania kontaktów po rozwodzie. Sąd uwzględnia tego rodzaju porozumienie małżonków tylko wtedy, gdy jest ono zgodne z dobrem dziecka. Ważną wskazówką przy ustalaniu zasad wykonywania tej władzy jest to, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie. Nie dotyczy to jedynie tych sytuacji, gdy dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (np. z uwagi na poważną demoralizację jednego z dzieci).

Sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, albo też pozostawia wykonywanie tej władzy obojgu rodzicom. Jednak ten drugi wariant możliwy jest wówczas, gdy rodzice (małżonkowie) przedstawią zgodny wniosek (porozumienie) w tym zakresie. Sąd nie jest związany takim wnioskiem. Uwzględni go tylko wtedy, gdy zasadne jest oczekiwanie, że rodzice faktycznie będą współdziałać w sprawach dziecka.

Przedkładając powyższe porozumienie sądowi nie należy ograniczać się jedynie do zdawkowego wskazania godzin i częstotliwości widzeń z dzieckiem. Porozumienie powinno być szczegółowe, poruszać takie zagadnienia jak dbałość o dziecko, jego rozwój, edukację, realizację hobby, czas wolny, spędzanie ferii/wakacji itp. Również cała postawa małżonków powinna przemawiać za tym, że ich twierdzenia zamieszczone w porozumieniu są prawdziwe, możliwe do zrealizowania.

Na marginesie warto dodać, że nawet jeśli rodzice dziecka nie dojdą do porozumienia w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej i jej wykonywanie zostanie powierzone tylko jednemu z nich, to nie wpłynie to w żaden sposób na możliwość osobistego kontaktu ze swoim dzieckiem rodzica pozbawionego tej władzy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.