Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Mediacja w sprawach rodzinnych, sprawach rozwodowych, kontaktach z dzieckiem, o alimenty Szczecin.

Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Osińska-Majchrzak i jestem adwokatem ze Szczecina oraz mediatorem Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Mediator adwokat Monika-Osińska-Majchrzak

Bardzo dziękuję, że zainteresowaliście się Państwo mediacją i jednocześnie chciałabym wyrazić uznanie dla Państwa, w szczególności, że mediacja jest nowoczesną drogą rozwiązywania sporów w Polsce.

Naszym celem jest zawarcie ugody w Państwa sprawie i Ja jako mediator posiadam kompetencję aby Państwu pomóc i zarządzić Państwa konfliktem. Jako adwokat ze Szczecina z kilkuletnim stażem zawodowym w sprawach rodzinnych jestem zafascynowana skutecznością mediacji albowiem możemy dzięki niej nie tylko rozwiązać konflikt, ograniczyć koszty postępowania ale także wypracować zasady współpracy w przyszłości.

Co więcej, możemy w ugodzie także zawrzeć zobowiązania wykraczające poza przedmiot postępowania sądowego co pozwoli Państwu uniknąć ewentualnie wytoczenie kolejnego postępowania sądowego/nowej sprawy.

Możecie Państwo zatem wypracować porozumienie, które nie będzie dla Państwa narzuconym rozstrzygnięciem tak jak jest w przypadku orzeczenia sądowego i co bardziej zachęci Państwa do jego zrealizowania.

Proszę Państwa, Ja jako Mediator i adwokat jestem osobą bezstronną i neutralną, która ma pomóc Państwu znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowane przez obie strony. Zanim rozpoczniemy mediację, chciałabym się upewnić, że przyjdziecie Państwo na spotkanie dobrowolnie albowiem mediacja jest dobrowolna i każda ze stron w każdej chwili może od niej odstąpi oraz wybrać innego mediatora.

Chciałabym Państwu przybliżyć pozostałe zasady na których opiera się mediacja.

Postępowanie mediacyjne jest poufne.

Zasada poufności jest zagwarantowana przez zobowiązanie się stron i mediatora do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją. Dla mnie oznacza także zakaz bycia świadkiem w tej sprawie. Zgodnie z art. 183 4  § 3 kodeksu postępowania cywilnego, „bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym”. Jeżeli któraś ze stron złamie zasadę poufności, uprzejmie informuję, że może to spowodować zerwanie mediacji. 

Postępowanie mediacyjne jest neutralne, nieformalne i prywatne – odbywa się w warunkach przyjaznych dla stron. Ta zasada oznacza neutralność miejsca, w którym odbywa się mediacja – dlatego zapraszam Państwa do mojej kancelarii adwokackiej w Szczecinie.

Spotkania nie są rejestrowane, nie są też sporządzane żadne relacje z przebiegu lub z wypowiedzi stron. W trakcie mediacji będę prowadziła notatki aby zapisać ważne dla mnie informacje. Notatki te w momencie zakończenia mediacji zniszczę.

Postępowanie mediacyjne opiera się na działaniu w dobrej wierze.

Proszę Państwa o mówienie prawdy i nie przeinaczanie faktów, nie manipulowanie. W trakcie mediacji nie będzie prowadzone żadne postępowanie dowodowe. Możecie Państwo jedynie powołać biegłych lub ekspertów dla zbadania pewnych okoliczności, co do których istnieją wątpliwości. Jednak wszelkie decyzje w tej sprawie będziecie Państwo podejmowali wspólnie.

Zasada bezpieczeństwa, szacunku, godności stron i dbania o zachowanie ich równowagi są fundamentami mediacji.

Proszę, abyście Państwo nie używali słów obelżywych, nie krzyczeli, nie poniżali się, ani nie ranili. Proszę pamiętacie Państwo, że moją rolą jest pomoc w zaspokojeniu interesów każdej ze stron, co zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej wygranej.

Jak będzie przebiegać postępowanie mediacyjne.

Na początku każda ze stron będzie miała możliwość wypowiedzenia się. Poświęcę tyle czasu ile będzie to niezbędne aby Państwa wysłuchać, dlatego proszę abyście sobie Państwo nie przerywali.  Ponownie Państwa proszę abyście nie używali słów obelżywych, nie krzyczeli, nie poniżali się, ani nie ranili.

Bardzo ważne jest, aby każda ze stron mogła spokojnie przedstawić swoje stanowisko. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę zapisywać. Po wypowiedziach będziecie mieli Państwo okazję zadawać sobie wzajemnie pytania. Być może zajdzie taka potrzeba i podejmę decyzję o spotkaniach z Państwem na osobności.

Mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego jestem zobowiązana do złożenia protokołu w sądzie wraz z ugodą jeżeli zostanie w niniejszej sprawie zawarta.

Sąd zatwierdza ugodę w ten sposób, że jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym

Koszty związane z mediacją są niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego. Koszty mediacji, co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Zapraszam do spotkania, adw. Monika Osińska-Majchrzak

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.