Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Rozwód transgraniczny, rozwód polsko-niemiecki

Rozwód transgraniczny, rozwód polsko-niemiecki

Rozwód / Rozwód transgraniczny– rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz śmierci współmałżonka i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo.

Rozwiązanie małżeństwa (art. 54 Prawa Prywatnego Międzynarodowego.)

Rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa.

W razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu.

W razie braku okoliczności rozstrzygających o właściwości prawa na podstawie przepisów ust. 1 i 2, do rozwiązania małżeństwa stosuje się prawo polskie.

Prawo do rozwodu w Polsce przysługuje w następujących przypadkach:

 • małżonkowie są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania w Polsce- mówimy wtedy o jurysdykcji wyłącznej tzn. postępowanie rozwodowe musi odbyć się przed polskim sądem,
 • małżonkowie są obywatelami polskimi mają miejsce zamieszkania za granicą,
 • małżonkowie są obywatelami polskimi i jedno z nich ma miejsce zamieszkania w Polsce.

Jak wynika z powyższych informacji, jeżeli zarówno Ty jak i Twój małżonek posiadacie obywatelstwo polskie to zawsze przysługuje Wam prawo do rozwodu w Polsce.

Często również dochodzi do sytuacji, iż jedno z małżonków nie jest obywatelem polskim. Jeżeli w przeciwieństwie do swojego małżonka jesteś obywatelem polskim, możesz złożyć pozew o rozwód w Polsce, gdy Twoja sytuacja spełnia którąkolwiek z poniższych przesłanek:

 • co najmniej od 6 miesięcy mieszkasz w Polsce,
 • Twój małżonek mieszka w Polsce,
 • zarówno Ty jak i Twój małżonek mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Polsce i jedno z Was dalej w Polsce przebywa.

            Sprawy rozwodowe rozpoznawane są w Polsce przez Sądy Okręgowe. Pozew wnosi się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania.

            Jeżeli żadne z małżonków nie mieszka już w okręgu, w którym ostatnio razem mieszkali, to właściwym będzie sąd zgodny z miejscem zamieszkania strony pozwanej. Jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, wówczas właściwym jest sąd zgodny z miejscem zamieszkania powoda, czyli wnoszącego o rozwód. Natomiast jeżeli oboje małżonkowie nie mieszkają w Polsce, a sprawę rozwodową może rozpoznać sąd polski, wówczas należy uzyskać oznaczenie sądu właściwego przez Sąd Najwyższy.

            Siedemnaście krajów UE przyjęło wspólny zbiór przepisów pozwalających określić, którego kraju prawo powinno mieć zastosowanie w przypadku transgranicznych spraw rozwodowych. Kraje te to: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

W każdym z tych 17 krajów możesz uzgodnić ze współmałżonkiem, że w Waszej sprawie rozwodowej zostanie zastosowane prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka
 • kraju, którego jedno z Was jest obywatelem, lub
 • kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.

Jeśli nie osiągniecie porozumienia ze współmałżonkiem, sądy w tych 17 krajach zastosują prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • jeśli nie mieszkacie w tym samym kraju – kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem, o ile nadal tam mieszkaliście razem rok przed skierowaniem sprawy do sądu
 • jeśli taka sytuacja nie miała miejsca – kraju, którego oboje jesteście obywatelami
 • jeśli macie różne obywatelstwa – kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.