Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Ponowny rozwód, Ponowny proces o rozwód

Ponowny rozwód, Ponowny proces o rozwód

Zgodnie z treścią art. 56 k.r.o. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Jednakże czy stronie przysługuje wystąpienie z ponownym powództwem o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód w przypadku jego oddalenia przez sąd ?

Wskazać należy, że wyrok oddalający powództwo o rozwód nie stwarza przeszkody do wystąpienia z powództwem. Co istotne, strona przeciwna w takim przypadku uprawniona jest do podniesiona zarzutu powagi rzeczy osądzonej.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 1954 r. stanął na stanowisku, że na skutek powagi rzeczy osądzonej wyroku oddalającego powództwo o rozwód żadna ze stron nie może nowego powództwa opierać na stanie faktycznym identycznym z tym, jaki istniał w chwili zamknięcia rozprawy w poprzedniej sprawie. Dopuszczalne jest natomiast nowe powództwo o rozwód, jeżeli w którymkolwiek z istotnych elementów stanu rzeczy nastąpiła zmiana w porównaniu ze stanem istniejącym w czasie wyrokowania w poprzedniej sprawie.

Jeżeli powód po prawomocnym wyroku, oddalającym powództwo o rozwód, dowiedział się o fakcie powodującym lub pogłębiającym rozkład pożycia, stan pożycia ulega – w porównaniu ze stanem istniejącym w chwili wyrokowania w poprzedniej sprawie – zmianie nie od chwili, w której fakt ten miał miejsce, lecz dopiero od momentu, w którym doszedł do wiadomości powoda i stał się przyczyną powstania lub pogłębienia rozkładu pożycia. Dlatego też może on być podstawą nowego powództwa o rozwód, a nie skargi o wznowienie postępowania w poprzedniej sprawie.

Dla oceny aktualnego stanu pożycia stron po prawomocnym wyroku oddalającym powództwo o rozwód wobec nieistnienia trwałego i zupełnego rozkładu, sąd nie może ograniczyć się do rozważenia tylko okoliczności, które nastąpiły po zakończeniu poprzedniego procesu, lecz powinien w ramach związku przyczynowego ocenić stan pożycia stron jako łączną wypadkową okoliczności dawniejszych i nowych”.

Wobec powyższego każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia z ponowym żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód, w sytuacji, gdy nastapiła zmiana w porównaniu ze stanem w czasie wyrokowania w poprzednim postępowaniu. Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie C 1819/51 wskazał, że jeżeli sąd oddalił powództwo o rozwód ze względu na brak trwałości rozkładu, dodatkowy upływ dostatecznie długiego okresu, w ciągu którego małżonkowie nie będą żyli we wspólności małżeńskiej, może być tą nową okolicznością, która w powiązaniu z uprzednio zaistniałymi faktami uzasadni ponowne żądanie orzeczenia rozwodu, gdyż będzie ewentualnie dowodzić trwałości rozkładu pożycia. Ponadto nawet bierne zachowanie się małżonków w czasie tego dodatkowego okresu może jako trwałe opuszczenie jednego małżonka przez drugiego stać się stosownie do okoliczności sprawy zarówno ważnym powodem w rozumieniu art. 23 k.r..o., jak i dowodzić winy tego z małżonków, który w dalszym biegu wypadków wykaże lub będzie nadal wykazywał negatywne nastawienie do wznowienia pożycia małżeńskiego.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.