Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Przesłanki i przyczyny rozwodu, rozkład pożycia.

Przesłanki i przyczyny rozwodu, rozkład pożycia.

Rozwody Szczecin, Rozwód Szczecin , Adwokat rozwód Szczecin, Kancelaria Adwokacka rozwód Szczecin

Przesłanki i przyczyny rozwody


Mąż lub żona mogą zażądać rozwodu wówczas, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu należy złożyć pozew do wydziału cywilnego sądu okręgowego np: w Szczecinie. Sąd ten jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa i może przy tym orzec, który z małżonków ponosi winę za rozkład wspólnego pożycia.

Rozwód może zostać orzeczony z winy: męża, żony lub obu stron. Natomiast na zgodne żądanie obojga małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku sąd rozwiązuje związek małżeński wyrokiem bez orzekania o winie.
Sąd może jednak nie orzec rozwodu nawet w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka rozwodu również wówczas, gdy domaga się go małżonek wyłącznie winnych rozkładu pożycia. Od tej zasady dopuszczalne są dwa wyjątki. Jest to możliwe gdy:

– drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód,
– odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozkład pożycia


Aby sąd orzekł rozwód rozkład pożycia. Ten powinien być zupełny i trwały. Obie te przesłanki powinny wystąpić łącznie. W praktyce oznacza to, że sąd nie orzeknie rozwodu wówczas, gdy wystąpi tylko jedna z nich, na przykład rozkład pożycia będzie tylko zupełny albo tylko trwały.

Rozpoznając rozprawę, sąd powinien wyjaśnić, jakie okoliczności doprowadziły do tego rozkładu pożycia. To właśnie na ich podstawie ustali stopień rozkładu oraz jego trwałość.

Przyczyny rozkładu pożycia mogą być następujące:
– zawinione np: alkoholizm, narkomania, agresja, poniżanie małżonka, zdrada małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci, odmowa wzajemnej pomocy.
– niezawiniony np: długotrwała nieuleczalna choroba uniemożliwiająca lub utrudniająca znaczne wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, niedobranie seksualne.

W praktyce, we wnoszonych do sądów okręgowych pozwów, małżonkowie często wskazują jako przyczynę rozkładu pożycia różnicę charakterów. Jeżeli jest to różnica zasadnicza, to wówczas można ja uznać za niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Natomiast sama tylko niezgodność charakterów występująca bez innych przesłanek nie jest uznawana przez sąd za uzasadniającą rozkładu pożycia.
Oprócz tego występują przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, które można uznać w zależności od okoliczności – za zawinione albo niezawinione (np. bezpłodność, różnica stanowisk w sprawie wychowania dzieci).

Rozkład trwały


Sąd przyjmuje, że rozkład pożycia jest trwały, gdy z doświadczenia życiowego wynika, że w tej sytuacji w jakiej znajdują się małżonkowie, nie nastąpi powrót do wspólnego pożycia. Chodzi tu o takie sytuacje, gdy małżonków nic już nie łączy, a polepszenia się stosunków panujących miedzy nimi nie można się spodziewać.
Dokonując oceny rozkładu pożycia, sąd powinien wziąć pod uwagę indywidualne cechy charakterów obojga małżonków. Istotna jest tez ocena tego rozkładu przez małżonków. Na przykład jeden z nich może ten rozkład uważać za zupełny i trwały, natomiast drugi twierdzić, że nastąpił powrót do wspólnego pożycia. Przy takiej rozbieżności ostatecznej oceny powinien dokonać sąd.
Trwałość rozkładu pożycia nie zależy wyłącznie od tego, że utrzymuje się on od dawana, a w dodatku z upływem czasu stosunki między małżonkami jeszcze się pogarszają. W wyjątkowych sytuacjach rozkład pożycia może się okazać trwały już wkrótce po tym, jak wystąpił.

„Trwałość rozkładu pożycia nie przesądza długość okresy, przez który się utrzymuje. Dlatego występuje on wówczas, gdy po zawarciu małżeństwa małżonkowie nie podjęli pożycia, albo w krótkim czasie po ślubie zerwali to pożycie, bo np: jedno z nich dopuściło się zdrady małżeńskiej. Oceniając trwałość rozkładu pożycia, sąd powinien więc ustalić, czy występują przesłanki świadczące o tym, że małżonkowie do siebie powrócą. Może też przy tym porównać okres rozłączenia małżonków z czasem trwania ich małżeństwa”

Rozkład zupełny


Sąd przyjmuje, że rozkład pożycia jest zupełny, wówczas gdy między małżonkami brak jest jakichkolwiek więzi duchowych, fizycznych, gospodarczych i jakiejkolwiek innej. Wszystkie te przesłanki powinny występować łącznie.
Nie można jednak mówić o zupełnym rozkładzie pożycia, gdy występuje jedynie brak więzi gospodarczej, np: z powodu braku wspólnego mieszkania zaraz po ślubie, pracy w odległych miejscowościach, albo wówczas, gdy jeden z małżonków przebywa w zakładzie karnym. Podobnie gdy między małżonkami nie występują kontakty seksualne, a powodem tego jest choroba lub wiek jednego z nich, to wówczas nie można żądać rozwodu, powołując się na okoliczność ustania więzi fizycznej. Natomiast na rozkład pożycia można powoływać się, gdy dochodzi do zdrady przez internet bądź gdy małżonek zostanie przyłapany na uprawianiu tzw. Wirtualnego seksu !

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych, sprawach o podział majątku wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.